LIVE UPDATES
Insights

Nxitja e Edukimit Teknologjik për Përdorimin e Realitetit Virtual dhe Artit Digjital në Promovimin e Trashëgimisë Kulturore nga studentët

Trashëgimia Kulturore në një përkufizim të plotë përfshin tre kategori kryesore: kulturën e prekshme, si monumente, ndërtesa, vende arkeologjike, libra, vepra arti; kulturën e paprekshme, siç janë traditat gojore, zakonet, folkloret, gjuha, mënyra e jetesës; dhe trashëgimia natyrore, siç janë vendet natyrore me aspekte kulturore si p.sh. peisazhet kulturore dhe formacionet fizike, biologjike ose gjeologjike.

3 Dhjetor 2023, 12:50 Nga DOSJA
Nxitja e Edukimit Teknologjik për Përdorimin e Realitetit Virtual dhe
Foto ilustruese

Nga: Enkeleda Memisha dhe Besmir Kanushi 

Për të përmirësuar dhe nxitur përdorimin e realitetit virtual dhe artit digjital për ruajtjen dhe promovimin e Trashëgimisë Kulturore nga studentët, është e rëndësishme të zhvillohen aktivitete të shumta në fushën e edukimit teknologjik. Këto përpjekje mund të adresojnë nevojat e studentëve në përdorimin e teknologjisë në një mënyrë të qëndrueshme dhe efektive.

Trashëgimia Kulturore në një përkufizim të plotë përfshin tre kategori kryesore: kulturën e prekshme, si monumente, ndërtesa, vende arkeologjike, libra, vepra arti; kulturën e paprekshme, siç janë traditat gojore, zakonet, folkloret, gjuha, mënyra e jetesës; dhe trashëgimia natyrore, siç janë vendet natyrore me aspekte kulturore si p.sh. peisazhet kulturore dhe formacionet fizike, biologjike ose gjeologjike.

Të shkosh kundër trendeve globale ose rajonale nuk është e lehtë dhe efektiviteti i përpjekjeve të tilla është i dyshimtë. Ajo që duket urgjente aktualisht është të ruhen dhe promovohen njohuritë në çështjet e Trashëgimisë Kulturore dhe vlerat që ekzistojnë lidhur me të. Kjo duket të jetë një detyrë e frikshme, për shkak të pasurisë së madhe kulturore që ka vendi ynë, çka rezulton nga gjeomorfologjia e saj, historia e lashtë dhe e trazuar dhe civilizimet e mëdha që janë përplasur duke pasqyruar ndikimin e tyre deri në ditët e sotme.

Si pedagogë, shpesh vihemi përballë pyetjeve nga studentët tanë të degës së Teknologjisë së Informacionit dhe Informatikë Biznesit se cilat ishin arsyet që ata duhet të kishin si lëndë të formimit të përgjithshëm edhe Trashëgiminë Kulturore. Për mendimin tonë, kjo lëndë bashkë me Trashëgiminë Natyrore të Shqipërisë, duke qënë baza e sektorit të Turizmit, duhet të përfshihet në të gjitha degët e studimit si lëndë e formimit të përgjithshëm si një domosdosshmëri për brezin e ri që të njohin resurset natyrore dhe historike të vendit të tyre.

 Nga ana tjetër, ecja me hapa galopante e teknologjisë, ajo fushë që ka më shumë nevojë në këtë kohë për proceset e dixhitalizmit, dokumentimit dhe promovimit janë pikërisht asetet historiko-kulturore që ka trashëguar vendi ynë.

Trashëgimia Kulturore është një thesar i pasur që reflekton historinë, vlerat dhe identitetin e një komuniteti. Në këtë kontekst, studentët do te fitojnë një rol të rëndësishëm duke përdorur mjetet e teknologjisë për të kontribuar në ruajtjen dhe promovimin e kësaj trashëgimie. Kjo do të hedhë dritë mbi disa aspekte kyçe të studimit duke përfshirë përdorimin e teknologjisë për promovim në rrjete sociale, zhvillimin e aplikacioneve dhe shfrytëzimin e realitetit virtual.

Teknologjia e informacionit ka sjellë ndryshime të mëdha në mënyrën se si kujtohet dhe promovohet Trashëgimia Kulturore në shoqëri. Studentët janë një pjesë e rëndësishme e kësaj përpjekje duke përdorur potencialin dhe aftësitë e tyre në teknologji për të shpërndarë, promovuar dhe ruajtur kete pasuri.

Për të kuptuar më mirë rëndësinë e këtij artikulli, do të analizojmë se si teknologjia e informacionit ka ndikuar në ndryshimin e paradigmës së mënyrës së përjetuar dhe ruajtur Trashëgiminë Kulturore, dhe se si studentët luajnë një rol kyç në këtë tranzicion. Kjo analizë do të na ndihmojë të identifikojmë sfidat, avantazhet dhe perspektivat e përdorimit të teknologjisë së informacionit në këtë kontekst duke krijuar kështu një bazë të qëndrueshme për të kuptuar se si mund të përmirësohet më tej ky proces.

1. Programet Edukative Inkluzive: Krijimi i programeve edukative që janë të përshtatshme për të gjitha grupet e studentëve dhe komuniteteve është kritike. Këto programe duhet të jenë të përshtatshme për nivelet e ndryshme të aftësive dhe të sigurojnë akses të barabartë për të gjithë.

2. Trajnime dhe Workshope Praktike: Organizimi i trajnimeve dhe workshopeve praktike për studentët rreth përdorimit të realitetit virtual dhe artit digjital mund të jenë efektive. Këto trajnime duhet të ofrojnë njohuri teknologjike, por edhe të thellojnë në aspektet kulturore dhe historike të përdorimit të këtyre teknologjive.

3. Ripërdorimi i Pajisjeve dhe Materialeve: Sigurimi i infrastrukturës teknologjike në mënyrë të qëndrueshme është një kriter i rëndësishëm. Nxitja e ripërdorimit dhe rikuperimit të pajisjeve dhe materialeve teknologjike mund të ndihmojë në zvogëlimin e kostove dhe në përmirësimin e aksesit.

4. Programet Kurrikulare të Përshtatshme: Integrimi i teknologjisë në programet kurrikulare universitare është jetike. Krijimi i lëndëve dhe moduleve që trajtojnë përdorimin e realitetit virtual dhe artit digjital në kontekstin e Trashëgimisë Kulturore mund të nxisë interesin dhe aftësitë e studentëve në këtë fushë.

5. Bashkëpunimi me Komunitetet Lokale: Bashkëpunimi i ngushtë me komunitetet lokale është thelbësor. Duke u përfshirë në projektet e tyre dhe duke i inkurajuar ata të bëhen pjesë e procesit të përdorimit të teknologjisë, studentët do të kenë një perceptim më të thellë dhe më të lidhur me Trashëgiminë Kulturore të komunitetit të tyre.

6. Mbështetja Financiare dhe Burime: Sigurimi i burimeve financiare për programe dhe inisiativa të lidhura me përdorimin e teknologjisë në ruajtjen e saj është shumë e rëndësishme. Kjo mund të përfshijë grantet, donacionet ose investime të tjera që mbështesin projektet e këtij lloji.

7. Sensibilizimi dhe Komunikimi: Sensibilizimi i studentëve dhe komuniteteve për rëndësinë dhe avantazhet e përdorimit të realitetit virtual dhe artit digjital në Trashëgiminë Kulturore është kyç. Komunikimi i rregullt dhe transparent për përfitimet e përdorimit të këtyre teknologjive mund të rrisë interesin dhe përfshirjen.

Nevoja immediate e përfshirjes dhe përdorimit të kësaj teknologjie në promovimin e siteve të Trashëgimisë Kulturore.

Përdorimi i realitetit virtual dhe artit digjital nga studentët për promovimin e Trashëgimisë Kulturore paraqet një potencial të jashtëzakonshëm për të thelluar lidhjen e tyre me Historinë dhe të kaluarën. Teknologjitë e fundit ofrojnë një përvojë të pasur dhe impresionuese që mund të ndihmojë në ruajtjen dhe përcjelljen e trashëgimisë për brezat e ardhshëm.

Përdorimi i rrjeteve sociale, aplikacioneve, softuerëve dhe teknologjive të avancuara si realiteti virtual dhe arti digjital ka sjellë një ndryshim në paradigmat e promovimit dhe ruajtjes së trashëgimisë kulturore. Studentët kanë një rol kyç në këtë proces, duke kontribuar në krijimin dhe ndarjen e përmbajtjes, duke përdorur teknologjinë për të përcjellë emocionet dhe rëndësinë e trashëgimisë së tyre.

Sidoqoftë, përdorimi i këtyre teknologjive përballet me sfida dhe dilema, përfshirë çështjet e sigurisë, respektit kulturor, dhe aksesit të barabartë. Edukimi teknologjik është kritik për të zgjidhur këto sfida dhe për të siguruar një përdorim të qëndrueshëm dhe etik të teknologjisë.

Në një botë që vazhdimisht ndryshon dhe zhvillohet është e rëndësishme që studentët të jenë të pajisur me njohuri dhe aftësi për të përdorur teknologjinë në mënyrë krijuese dhe të përgjegjshme. Përdorimi i realitetit virtual dhe artit digjital nuk është vetëm një mjet për të shfaqur Trashëgiminë Kulturore por, është një rrugë për të ndikuar, përfshirë dhe përjetuar thellësinë e kësaj pasurie.

Promovimi i Trashëgimisë Kulturore nëpërmjet Rrjeteve Sociale

Rrjetet sociale kanë bërë një ndryshim thelbësor në mënyrën se si ditët e sotme Trashëgimia Kulturore njihet, shpërndahet dhe promovohet. Studentët kanë zënë vendin e tyre si promovues të pasurisë kulturore duke përdorur rrjetet sociale për të ndarë përmbajtjen e tyre dhe duke krijuar një lidhje të ngushtë mes trashëgimisë dhe audiences.

1. Ndarja e Përmbajtjes në Platforma të Ndryshme: Studentët përdorin platformat e rrjeteve sociale si Instagram, Facebook, dhe Twitter për të ndarë fotografi, video dhe informacion mbi trashëgiminë kulturore. Ky kanal i drejtpërdrejtë i komunikimit I lejon ata të lidhen drejtpërdrejt me audiencën dhe të ndikojnë në ndërgjegjësimin e tyre.

2. Krijimi i Komuniteteve Digjitale: Përmes krijimit të grupeve të veçanta në rrjete sociale, studentët krijojnë komunitete digjitale ku njerëzit mund të ndajnë ide, eksperiencat dhe informacionin e tyre rreth trashëgimisë kulturore. Këto komunitete bëhen hapësira virtuale për diskutime dhe shkëmbim të njohurive.

3. Ndikimi i fushatave të Dedikuara: Studentët organizojnë fushata të dedikuara për të rritur ndërgjegjësimin rreth trashëgimisë kulturore. Përdorimi i hashtag-ve specifike dhe ftesa për pjesëmarrje nga publiku e bëjnë këtë një mjet të fuqishëm për të lidhur njerëzit dhe për të nxjerrë në pah rëndësinë e trashëgimisë.

4. Live Stream dhe Interaktiviteti: Shfrytëzimi i transmetimeve direkte (live stream) në rrjete sociale ofron një mënyrë të re dhe të menjëhershme për të ndarë momente kulturore. Studentët përdorin live stream për të transmetuar evente kulturore, intervista, dhe demonstrata, duke krijuar një përvojë më të ngushtë me publikun.

5. Monitorimi i Përfshirjes dhe Reagimeve: Përdorimi i analizave të rrjeteve sociale u mundëson studentëve të monitorojnë efektivitetin e fushatave të tyre dhe përfshirjen e audiencës. Ky informacion u ofron atyre mundësinë për të përshtatur strategjitë e tyre dhe për të arritur një impakt më të madh.

Problemet dhe sfidat

Edhe pse përdorimi i realitetit virtual dhe artit digjital sjell një shumëllojshmëri të avantazheve në promovimin dhe ruajtjen e Trashëgimisë Kulturore nga studentët, ka disa sfida dhe probleme që duhen adresuar me kujdes për të garantuar një përdorim të qëndrueshëm dhe efektiv të këtyre teknologjive.

1. Aksesibiliteti dhe Kufizimet Teknologjike: Shumë prej teknologjive të përdorura në këtë kontekst janë ende të kushtueshme dhe kërkojnë pajisje specifike për të përfituar nga to. Kjo mund të krijojë një hendek midis atyre që kanë akses të këtyre resurseve dhe atyre që nuk kanë, duke lënë disa komunitete jashtë...

2. Etika dhe Respekti Kulturor: Përdorimi i teknologjisë për të paraqitur Trashëgiminë Kulturore kërkon një respekt të thellë për vlerat dhe praktikat kulturore te vendit përkatës. Mund të ketë sfida në lidhje me interpretimin e saktë dhe respektin ndaj kontekstit kulturor, sidomos kur përdoren arti digjital dhe teknologjitë.

3. Siguria dhe Privatësia e Të Dhënave: Me zhvillimin e teknologjisë, shqetësimet mbi sigurinë dhe privatësinë e të dhënave janë të mëdha. Ruajtja dhe ndarja e informacionit duhet të shoqërohet me praktika të sigurisë së përmbajtjes dhe të të dhënave.

4. Infrastruktura dhe Përdorimi i Aparatit Teknologjik: Përdorimi i teknologjive të avancuara kërkon një infrastrukturë të përshtatshme teknologjike. Në disa raste, mungesa e infrastrukturës ose përdorimi i pajisjeve të vjetra mund të bëjë të vështirë për studentët të përdorin këto teknologji në mënyrë efektive.

5. Përdorimi i Realitetit Virtual dhe Ndikimi Psikologjik: Disa studime sugjerojnë se përdorimi intensiv i realitetit virtual mund të ketë ndikim psikologjik tek përdoruesit. Është e rëndësishme të kuptohet se përdorimi i këtyre teknologjive mund të ndikojë në emocionet dhe ndjesitë e përdoruesve, sidomos kur trajtohen tema të ndjeshme nga e kaluara historike e vendit.

6. Zbatimi i Përshtatshëm i Standardeve dhe Etikave: Për një përdorim të qëndrueshëm dhe të suksesshëm, është e rëndësishme të përshtaten standarde të qëndrueshme dhe etika në fushën e realitetit virtual dhe artit digjital. Përdorimi i këtyre teknologjive duhet të përshtatet me rregulloret dhe udhëzimet e komunitetit dhe profesionit.

enkeleda memisha besmir kanushi

Sondazh

Poll

Kontrabandonin ilaçe dhe telefona, arrestohen dy persona në Tiranë, sekuestrohen 47 iPhone

Kontrabandonin ilaçe dhe telefona, arrestohen dy persona në Tiranë, sekuestrohen 47 iPhone

I vunë flakën eskavatorit me vlerë 150 mijë euro, arrestohen 2 autorët e ngjarjes

Reshjet e shiut dhe borës në vend, policia: Moderoni shpejtësinë e mos kryeni parakalime të gabuara

Kampioni Alvin Karaqi mes lotësh: Për besë u ndjeva si Gjergj Kastrioti kur mora flamurin

'Dokumentar horror'/ Berisha publikon pamjet: Do ju paraqes terrorin që Bajrajt ushtruan më 14 maj

Krimi në Bulqizë/ Fqinji: Po hante bukë në banesë kur erdhën dy makina!

Dosja "Gjici"/ Zv.kryetari i bashkisë së Kukësit shkon në SPAK

Newsroom 11 |XAMA: LAJMI I FUNDIT FAKE QË PASHË, ISHTE PËR MUA

Newsroom 11 |XAMA: KËSHILLË QYTETARËVE- MOS LEXONI VETËM NJË BURIM

Newsroom 11 | XAMA: GAZETARËT NUK SHKRUAJNË ME EMËR, KJO S'ËSHTË ETIKE

Xama në Newsroom: Lajmet e rreme përhapin panik! Më akuzuan se kisha marrë para për një shkrim

Muka në Newsroom: Në Shqipëri ka portale gjobaxhie, u bëjnë shantazh njerëzve

Xama në Newsroom: Fake News shpërndahet më shumë në Facebook e Tik Tok! Gazetarët të shkruajnë emrin

Newsroom 11 |Kush prodhon lajme të rreme në Shqipëri

Newsroom 10 |SENJA: NE S'REAGOJMË NDAJ GJUHËS SË URREJTJES

Newsroom 10 |HAZIZAJ: 'ÇOHU ENVER', PJESË E GJUHËS SË URREJTJES

Newsroom 10 | HAZIZAJ KEMI MARRËVESHJE PËR TË MBROJTUR 'VIKTIMAT'

Newsroom 10 |HAZIZAJ: GJUHA E URREJTJES KA SHKAKTUAR DHE KRIME

Newsroom 10 |GAZETARI: GJUHA E URREJTJES, PJESË E SHOQËRISË

Newsroom 10 |HAZIZAJ: GJUHA E URREJTJES, E FRIKSHME NË SHQIPËRI

Vidhnin në banesa duke përdorur çelësa të klonuar, vihet në pranga 1 person,nje tjeter në kërkim

Newsroom 10 |GJUHA E URREJTJES PËRDORET NGA POLITIKA, AMA TË KONTROLLOJË GJUHËN E URREJTJES

Newsroom 10 | HAZIZAJ: STEREOTIPET NXISIN GJUHËN E URREJTJES

Newsroom 10 | HAZIZAJ: GJUHA E URREJTJES LUFTOHET ME EDUKIM

Newsroom 10 | Gjuha e urrejtjes në media, si dhe kush e shpërndan?

Ndryshimet në PS/ Gjiknuri: S'është fundi, por fillimi i diçkaje të re.

Inceneratorët/ S’kam dhënë asnjë kontratë pa garë, ato janë publike!

Ndihet 'i shitur' nga Rama? Gjiknuri: Nuk ndjej braktisje, kam komunikim me të prej 20 vitesh

Klosi: Kemi primare reformimin e partisë, PS synon mandatin e katërt

U shkarkua si Sekretar i Përgjithshëm, Gjiknuri: PS edhe kur fiton, refekton!

Digjet shtëpia në Shkodër, në banesë ndodhej një i moshuar, përfundon në spital

Vazhdon përplasja në PD! Basha kërkon mbledhjen e Komisionit të Etikës për të, Bardhi: Shenjë humbje

Vrasja e Jetmirës/ Autori u dënua me 28 vite burg, nëna e viktimës: Duhet dënim përjetë!

Newsroom 9 | Kallanxhi: Threads? S`besoj se do zgjasë shumë

Newsroom 9 | Eksperti i IT: Mos merrni për bazë asgjë thuhet në rrjet

Newsroom 9 | Gazetarja: po ndodhin vrasje nga tik tok

Newsroom 9 | Eksperti i IT: Fake News dallohet vetëm po të jemi kritikë

Newsroom 9 | Kallanxhi: Shqiptarët besojnë gjithçka shohin në rrjet

Newsroom 9 | Eksperti i IT, Tomi Kallanxhi: Tik Tok ka "fake news" sepse s'ka censurë

Newsroom 9 | Gazetarja: Shqipëria do kohë të përshtatet me Tik Tok

Newsroom 9| Eksperti i IT: Çdo rrjet është i përkohshëm, duhet të kujdesemi për vlerat

A mund të mbyllet TikTok për Shqipërinë? Flet për Newsroom eksperi i IT

Fëmija mbyllet brenda në shtëpi, nëna e alarmuar njofton zjarrfikësit, NDËRHYRJA nga ballkoni

Newsroom/ Karabolli: Shqipëria do kohë të përshtatet me TikTok, e provuan edhe gazetarët, s’ia dolën

Newsroom 9 |Tik-Tok Kultura, platformë krijimi apo dizinformimi?

Shoqata e Biznesit: Rënia e euros po na falimenton, BSH po fsheh atë që po ndodh!

Vasili në SPAK/ Meta: Asnjë shqetësim me drejtësinë, por afera e inceneratorëve

'Jemi pro protestave'/ Takoi Berishën, Meta: Do bashkëpunojmë për sezonin e ardhshëm parlamentar

Proteste per guroren

Tragjedi në Gramsh! Mbyten në Liqenin e Banjës, polumbarët nxjerrin trupat e babait dhe 2 djemve